Privacy Beleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 July 2022.

De onderstaande privacyverklaring van Nanny Care Twente te Enschede, met KvK nummer 82673195 hierna ook te noemen: “Nanny Care Twente”, “wij” of “ons” is van toepassing op de website van Nanny Care Twente, www.NannyCareTwente.com.

Nanny Care Twente is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform www.NannyCareTwente.com.

Nanny Care Twente neemt de privacy van de bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, ouders en oppas zeer serieus en spant zich in om uw privacy te beschermen.

Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Nanny Care Twente is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Nanny CareTwente en uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, geboorteplaats en type legitimatie. Nanny Care Twente raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Dit document beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform onder meer een oppas willen boeken en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of oppas te registreren. U kunt deze privacy verklaring opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van Nanny Care Twente met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met Nanny Care Twente via 0619422188 tijdens kantooruren of per e-mail aan info@nannycaretwente .nl.

Artikel 1: Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien wij hiervoor een “gerechtvaardigd belang” hebben; of
 • indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.

Nanny Care Twente verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening uit te (kunnen) voeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van gebruikers en oppassers;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren;
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is;
 • om administratie te verwerken en bij te houden;
 • om uw profiel te beheren en te onderhouden;
 • om (statistisch) onderzoek te doen;
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events.

Nanny Care Twente verstrekt geen persoonsgegevens van u of uw kind(eren) aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is aan toezichthouders of andere (overheids) instanties of indien en voor zover dit betrekking heeft op geplaatste cookies (zie in dat kader ons cookiebeleid). Indien Nanny Care Twente verplicht persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, zoals een overheidsinstantie, zal zij u daarover informeren tenzij dit niet is toegestaan. Nanny Care Twente verkoopt uw persoonsgegevens zoals opgesomd in artikel 2 en/of 3 in geen geval aan derden.

Artikel 2: Privacy verklaring voor gebruiker

Indien u als gebruiker een oppas boekt op het platform verzamelt Nanny Care Twente de volgende persoonsgegevens en informatie welke noodzakelijk om de u bestelde diensten te kunnen uitvoeren. Deze slaan we op in een voor u toegankelijk ouder profiel welke kan worden aangepast:

1. Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresinformatie, gezinssamenstelling en geprefereerde betalingsmethode;

2. Bank- en betalingsgegevens, zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer / IBAN, bankidentificatienummer;

3. De aard van geboekte diensten, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening;

4. Het tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een ouder profiel;

5. Het aantal kinderen van u en geboortemaand en –jaar van uw kind(eren);

6. Optioneel en voor zover door u zelf doorgegeven aan de oppas via de chat: bijzonderheden van de kinderen (zoals allergieën, dieetwensen, bedtijden en dergelijke), uw voorkeur over hoe de oppas in de woning komt (bent u zelf thuis of in het geval de oppas al eerder is geweest door een derde), eventuele aanwezigheid van huisdieren, et cetera;

7. Optioneel en louter met uw expliciete toestemming: profielfoto van uw gezin;

8. Chatgeschiedenis met oppas;

9. Overige gegevens, zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag.

Nanny Care Twente gebruikt voornoemde gegevens voor de totstandkoming van een boeking(aanvraag) voor een oppasdienst(verlening) door een oppas. Naast de leeftijd van de oppas, zijn of haar ervaringen en kwaliteiten en de reisafstand tot de locatie van het oppasadres worden gebruikt. Geboortemaand en –jaar van de kinderen worden verwerkt omdat kinderen onder de 2,5 jaar alleen gekoppeld worden aan een oppas met specialistische kennis.

Indien de werkzaamheden van Nanny Care Twente leiden tot het sluiten van een Oppasovereenkomst tussen u en een oppas, dan verwerkt en gebruikt Nanny Care Twente de gegevens van uw ouder profiel zoals die in de toepasselijke “algemene voorwaarden voor oppas” nader zijn omschreven, met als doel de facturering en de nodige nazorg, aan de oppas mogelijk te maken.

Indien u op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om voltooide oppasdiensten te beoordelen verzamelt, verwerkt en gebruikt Nanny Care Twente de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Daarnaast slaat Nanny Care Twente de door u geboekte, en door een oppas volbrachte dienst, alsmede de namens de oppas opgestelde facturen op in uw ouder profiel, om u op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te assisteren met het maken van een boeking of om onze services persoonlijk toe te lichten of vragen te beantwoorden.

Bestaande klanten (met een log-in) ontvangen commerciële uitingen van Nanny Care Twente, waarvoor de gegevens van uw ouder profiel, boekingen en aanvullende informatie alsook de inlogtijden van uw ouder profiel worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Nanny Care Twente, om uw ouder voorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door in de e-mail op “Uitschrijven” te klikken.

Tevens kunt u uw aanvullende informatie en gegevens van uw ouder profiel te allen tijde in uw ouder profiel wijzigen. Uw gegevens worden bewaard zo lang uw account actief is. Indien u uw ouder profiel van het platform verwijdert, zal Nanny Care Twente uw gegevens blokkeren en definitief verwijderen.

Het hierboven genoemde gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Nanny Care Twente vindt slechts plaats voor zover dat voor de koppeling of nazorg van de oppasdienst tussen u en een Oppas noodzakelijk is, of voor zover verdergaand gebruik door deze privacy verklaring wordt geregeld of toegestaan.

Onze beveiliging en die van onze onderaannemers (met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten) zijn state-of-the-art en ISO 27001 gecertificeerd.

Artikel 3: Privacy verklaring voor oppas

Indien u zich als oppas aanmeldt op het platform, verkrijgt, verwerkt en gebruikt Nanny Care Twente onder andere de volgende persoonsgegevens van u om de door u gevraagde diensten aan u te leveren. Deze verwerking is noodzakelijk om een match en eventueel een Oppasovereenkomst tussen u als oppas en een gebruiker tot stand te brengen:

1. Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, postcode en stad, geboortedatum;

2. Bank- en betalingsgegevens, zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer / IBAN, bankidentificatienummer;

3. Informatie over uw referenties, in welke aard en omvang u ervaring heeft als oppasser, informatie over de transportmiddelen die u ter beschikking staan, een (mogelijke) Verklaring omtrent gedrag, uw bankrekeningnummer, uw kennis van de Nederlandse taal (of kennis van andere talen), informatie over het voor u mogelijke werkgebied en werktijden, en de mogelijkheden contact met u op te nemen (mobiele telefoon, mobiele telefoon met toegang tot internet, toegang tot internet);

4. Profielfoto (welke pas na uw expliciete toestemming openbaar zal worden gemaakt);

5. Chatgeschiedenis met gebruikers (ouders);

6. De aard van geboekte diensten, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening;

7. Het tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een oppasprofiel;

Nanny Care Twente slaat voornoemde gegevens op in een voor u toegankelijk oppas-profiel, in het kader van de facturatie van de aan oppas gekoppelde oppaswerkzaamheden door Nanny Care Twente.

Indien een gebruiker op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om de door u volbrachte oppasdiensten te beoordelen verzamelt, verwerkt en gebruikt Nanny Care Twente de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Onze beveiliging en die van onze onderaannemers zijn state-of-the-art en ISO 27001 gecertificeerd.

Uw gegevens worden bewaard zo lang uw account actief is. Indien u uw Oppas Profiel van het platform verwijdert, zal Nanny Care Twente uw gegevens zo snel mogelijk vernietigen en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken.

Artikel 4: Privacy verklaring voor alle bezoekers van het platform

Nanny Care Twente gebruikt cookies onder meer om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van https://nannycaretwente.com te verbeteren. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat gepubliceerd is op onze website. De website  https://nannycaretwente.com  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA ( “Google”). Nanny Care Twente heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor het gebruik van deze diensten. Google gebruikt hierbij cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics gebruikt op https://nannycaretwente.com  de code „gat._anonymizeIp();“ het IP-adres van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese Unie, of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de website door de oppas te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van Google Analytics te voorkomen. The add-on kan worden geïnstalleerd door op deze link te klikken .

Artikel 5: Informatieverstrekking en verwijdering

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn. Een kort, niet limitatief, overzicht van uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de website en Nanny Care Twente:

 • U hebt het recht om de (persoons)gegevens bij ons op te vragen die Nanny Care Twente over u heeft opgeslagen.
 • Nanny Care Twente verschaft u op verzoek een kopie van uw (persoons)gegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat.
 • Als uw (persoons)gegevens die bij Nanny Care Twente staan opgeslagen niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht Nanny Care Twente te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot onze diensten.

Als u hierover met ons contact op wenst te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@Nanny Care Twente .nl Wij zullen in voorkomende gevallen controlevragen stellen om de beveiliging van uw account te waarborgen.

Artikel 6: Overige algemene bepalingen

Nanny Care Twente kan voor de uitbetaling aan u gebruikmaken van de betaaldiensten van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO). Als ABN AMRO uw persoonsgegevens hierbij verwerkt, dan is zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan. Meer informatie hierover leest u in het privacy policy van ABN AMRO, te vinden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html. ABN AMRO verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de betaaldienst die zij aan Nanny Care Twente levert.

Social Media

Op de website kunnen buttons van social media staan, zoals Facebook of Google. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op social media. Het gebruik van social media is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wij adviseren u de privacyverklaringen van de betreffende social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social media providers zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.


Misbruik, beveiligingslek en overige meldingen of klachten

Wij tolereren geen misbruik van onze website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@Nanny Care Twente.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in de door Nanny Care Twente gehoste website heeft ontdekt of indien u van mening bent dat de privacyverklaring en/of het cookiebeleid van Nanny Care Twente niet juist of volledig zou zijn, dan verzoeken wij u om daarvan direct een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@Nanny Care Twente.nl. Wij zullen die melding onverwijld onderzoeken en trachten binnen een maand maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk zou zijn.

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de informatie die u daarover heeft gekregen dan vernemen wij dat graag per e-mail. U kunt ons bereiken via info@Nanny Care Twente.nl. Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u mocht menen dat Nanny Care Twente zich niet aan de vereisten van de AVG zou houden.


Vragen of inlichtingen?

Heeft u naar aanleiding van de privacyverklaring vragen of verzoeken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Data Protection Officer van Nanny Care Twente via info@Nanny Care Twente.nl

Nanny Care Twente behoudt zich het recht voor om dit privacy verklaring ten allen tijde aan te passen. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Nanny Care Twente gebruikt cookies voor het gebruiksgemak van de website. Door verder te gaan op de website gaat U hiermee akkoord.

Privacy beleid