Algemene voorwaarden Nanny Care Twente

Definities
Nanny Care Twente gevestigd te Enschede onder KvK nr. 82673195.

 1. Klant: degene met wie Nanny Care Twente een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: Nanny Care Twente en klant samen.
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nanny
  Care Twente.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
  de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen Nanny Care Twente hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
  overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
  uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Nanny Care Twente hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website
  of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nanny Care Twente te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt Nanny Care Twente vastgesteld op grond
  van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nanny Care Twente, geldend
  voor de periode waarin zij werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
  overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening Nanny Care Twente een totaalbedrag zijn
  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste
  prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Nanny Care Twente is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Nanny Care Twente de klant tijdig te
  laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van
  de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Nanny Care Twente prijsaanpassingen meedelen aan de
  klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst Nanny Care Twente op te zeggen indien zij
  niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nanny Care Twente gerechtigd
  een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
  waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is zij ovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
  schadevergoeding verschuldigd aan Nanny Care Twente.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Nanny Care Twente haar verplichtingen opschorten
  totdat de klant aan haar talingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant,
  zijn de vorderingen van Nanny Care Twente op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nanny Care
  Twente dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nanny Care Twente te betalen.

Verrekening

Als de klant een zakelijke klant is, dan doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Nanny Care Twente te verrekenen met een vordering Nanny Care Twente. Dit houdt in dat de
klant nimmer een te betalen factuur aan Nanny Care Twente verrekend met een vordering die de
klant heeft op Nanny Care Twente. Dit kan niet bij een particuliere klant (consument) voorkomen.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
  onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
  overeenkomst
  o Zaken Nanny Care Twente die bij de klant aanwezig zijn
  o Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Nanny Care Twente de polis van deze verzekeringen ter
  inzage.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nanny Care Twente voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
  de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Nanny Care Twente heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
  verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
  betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant Nanny Care Twente tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd Nanny Care Twente tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren
  voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering
  van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nanny
  Care Twente.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
  gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
  zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nanny Care Twente de betreffende
  bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nanny Care Twente redelijkerwijs verlangde
  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst
  hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor
  rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Nanny Care Twente tegen alle aanspraken van derden die verband houden met
de door Nanny Care Twente verleende diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Nanny Care Twente verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
  op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Nanny Care Twente daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
  ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten Nanny Care Twente uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat Nanny Care Twente in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
  leiden Nanny Care Twente gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
  zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Nanny Care Twente.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Nanny Care Twente ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Nanny Care Twente een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
Nanny Care Twente verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Nanny Care Twente

 1. Nanny Care Twente is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
  zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Nanny Care Twente aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Nanny Care Twente is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Nanny Care Twente aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
  door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
  (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
  zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
  enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding Nanny Care Twente vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden Nanny Care Twente toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar
  bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nanny Care Twente niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
  dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nanny Care Twente in verzuim is.
 3. Nanny Care Twente heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
  zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Nanny
  Care Twente kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
  vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van Nanny Care Twente in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
  aan Nanny Care Twente kan worden toegerekend in een van de wil Nanny Care
  Twente onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
  klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijkheid niet van Nanny Care Twente kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en

overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-
internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,

onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 1. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Nanny Care Twente 1 of meer
  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
  totdat Nanny Care Twente er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
  beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Nanny Care Twente is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,
  ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Nanny Care Twente is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen Nanny Care Twente zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Nanny Care Twente
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
  tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
  blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
  dichtst in de buurt komt van wat Nanny Care Twente bij het opstellen van de voorwaarden op dat
  punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nanny Care Twente is gevestigd/ praktijk
  houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
  partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Relatiebeding

Het is voor klanten niet toegestaan om met medewerkers van Nanny Care Twente een onafhankelijke
werkrelatie te starten.

Opgesteld op 30 augustus 2022.

Nanny Care Twente gebruikt cookies voor het gebruiksgemak van de website. Door verder te gaan op de website gaat U hiermee akkoord.

Privacy beleid